Прије неколико дана на мјесту улазне грађевине урађено је финално ублажавање ископа за улазну грађевину у зони до прве берме. Након тога приступило се минирању и спуштању на другу берму. Већи дио ископа изводит ће се у оквиру ископа за извођење портала, тунелског нападног мјеста из правца улазне грађевине. Ово уједно представља другу нападну тачку при ископу главног тунела. Метода која ће се користити за ископ тунела јесте „НАТМ“ (Нова аустријска тунелска метода).

У претходном периоду сви  припремни радови као што су експропријација земљишта, довод воде и струје за потребе градилишта као и приступни путеви су урађени чиме су се стекли услови за почетак радова. У зони улазне грађевине такође је направљен и радни плато за приступ улазној грађевини као и за манипулацију, монтажу и ремонт опреме.

Улазна грађевина се налази на лијвој обали ријеке Зовидолке, на око 3,0 km удаљености од бране „Пошћење“ и око 220 m узводно од ушћа Зовидолке у Заломку. Објекат је усјечен у падину која се у благом нагибу спушта ка ријечном кориту. Улазна грађевина је орјентисана југоисток-сјеверозапад у складу са правцем деривационог тунела који се пружа у наставк

Улазна грађевина је масивна бетонска конструкција чија је основна функција захватање воде из акумулације  Невесиње  и  спровођење  до  деривационог  тунела   којим  се  вода одводи даље ка машинској згради. Од опреме је предвиђено постављање сигурносног табластог затварача, челичне решетке и чистилице. У зони улазне грађевине се изводе приступни пут и радни плато за манипулацију, монтажу и ремонт опреме.“

На овом пројекту који је од историјског значаја за читаву регију ангажован је велики број локалног становништва.

Врло битно за споменути јесте да се радови изводе по планираној динамици и у планираним временским оквирима.